+420 491 424 787

info@arca-trade.cz

 

Vše o nákupu

Obchodní podmínky

Článek I.

Úvodní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ust. § 1751    odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti ARCA-TRADE s.r.o., IČ: 64792196, se sídlem Lhota Netřeba 65,518 01 Podbřezí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. C 9742 (dále jen „prodávající“). Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2) Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://arca.iqsoft.cz/  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

3) Je-li kupující spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a prodávajícím tyto obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva spotřebitele v rozsahu požadovaném dle občanského zákoníku.

4) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení   obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

5) Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

6) Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

7) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

8) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

9) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Článek II.

Uzavření kupní smlouvy

1) Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2) Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3) Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • údajích k objednávce
 • 1) Objednávka na firmu:
  • název firmy
  • sídlo firmy
  • IČ,DIČ /je-li plátcem DPH/
  • jméno a příjmení osoby odpovědné za objednávku
  • specifikace vozidla /značka,typ,rok výroby,výbava/
  • množství
  • fotodokumentace sedadel
  • popis nebo kód materiálu
  • telefon a email
  • adresu doručení
  • způsob platby
 • 2) Objednávka na fyzickou osobu:
  • jméno a příjmení kupujícího
  • specifikace vozidla /značka,typ,rok výroby,výbava/
  • množství
  • fotodokumentace sedadel
  • popis nebo kód materiálu
  • telefon a email
  • adresu doručení
  • způsob platby
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

(dále společně jen jako „objednávka“).

5) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“.

6) Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři,zejména zaslání fotodokumentace sedadel, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

7) Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení obdržení objednávky však neznamená přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

8) V případě nejasností ve specifikaci vozidla nebo materiálu prodávající kontaktuje kupujícího na adresu elektronické pošty kupujícího

9) Objednávky přijímáme pouze na základě fotodokumentace sedadel. V případě neposlání fotodokumentace sedadel prodávající neručí za správnost objednávky.

10) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího.

11) V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na emailovou adresu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

12) Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

13) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

14) Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

Článek III.

Cena zboží a platební podmínky

1) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
 • bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího uvedený v příslušném daňovém dokladu.
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Arca-trade s.r.o., Vysokov 199,547 01 Náchod.

2) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3) Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

Článek IV.

Odstoupení od kupní smlouvy

1) Kupující bere na vědomí,že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží,které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (u zakázkové (typové) výroby tj. u zboží,které se vyrábělo přímo pro spotřebitele,dle jeho zadání,například typové autopotahy na míro pro konkrétní značku a model auta), které podléhá zkáze,jakož i zboží,které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu,které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,pokud porušil jejich původní obal.

2) Tímto „Zákoník bere na vědomí,že v případě zakázkové výroby ve smyslu § 1837,písm. d) NOZ nemá ve smyslu § 1829 NOZ právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu.“

 

Článek V.

Přeprava a dodání zboží

1) Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

2) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6) Dostupnost zboží je uvedena vždy v jeho detailech na webovém rozhraní internetového obchodu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti zboží, zvolených platebních podmínkách, podmínkách dodání a vytíženosti výroby. Předpokládaný termín dodání je uveden vždy v e-mailu, jímž se potvrzuje objednávka kupujícího.

7) Dodací lhůta začíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy v případě, že objednané zboží bude hrazeno při převzetí zboží. V případě zvolené platby předem začíná dodací lhůta běžet dnem úhrady kupní ceny.

 

Článek VI.

Práva z vadného plnění

1) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2) Kupujícímu, který není spotřebitelem, náleží záruka dle příslušných zákonných ustanovení. Záruka se však nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou objednávkou, běžným používáním, neodbornou montáží, nedodržením návodu na montáž, za vady způsobené nadměrnou zátěží  a mechanické poškození kovovými předměty (například klíče,ostré předměty na nohavicích atd.), nesprávným skladováním či uchováváním, nesprávným ošetřováním a praním výrobku zejména v rozporu s doporučením prodávajícího.

3) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4) Ustanovení uvedená v čl. VI. odst. 3) obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. V takovýchto případech lze uplatnit práva z odpovědnosti za vady pouze ve lhůtě 6 měsíců ode dne převzetí.

5) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo elektronicky na emailovou adresu prodávajícího info@arca-trade.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6) Podmínkou k uplatnění reklamace je dodržení záruční doby,která je 24 měsíců.

7) V případě uplatňování reklamace se doporučuje kupujícímu telefonicky nebo prostřednictvím emailu oznámit prodávajícímu,že zakoupené zboží vykazuje chyby či vadu a jakým způsobem se projevila. Prostřednictvím emailu je potřeba zaslat fotografie původních sedadel bez autopotahů, fotografie s nataženými autopotahy,detail chyby,vady či neshody a vyplněný reklamační formulář. Na základě těchto informací se doporučí kupujícímu další postup při vyřizování reklamace.

8) Kontakt na reklamační oddělení:
Email: info@arca-trade.cz
Tel.: +420 777 737 123,+420 777 737 122
Adresa: Arca-trade s.r.o., Vysokov 199, 547 01 Náchod
Kontaktní osoby:  Klára Šubertová

9) V případě uplatnění reklamace je výrobce povinen:

 • odstranit vadu ve stanovené lhůtě, pokud je vada odstranitelná nebo
 • poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 • odstoupit od kupní smlouvy a vrátit kupujícímu kupní cenu za pořízené zboží

10) V případě zjištění,že daná reklamovaná neshoda byla způsobena nedodržením návodu na montáž či neodbornou montáží a při výrobě byl použit správný střih autopotahu, má prodávající právo reklamované zboží zaslat zpět kupujícímu.

11) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen prodávající kupujícího vyrozumět. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet okamžikem,kdy je vada vyčtena. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je,že kupující k vyřízení reklamace poskytnul prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost,tedy zejména,že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

12) Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Článek VII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

2) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Email: adr@coi.cz

4) Kupující také může využít portál pro řešení sporů online,který je zřízen Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

5) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6) Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

Článek VIII.

Ochrana osobních údajů

1) Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právním předpisy České republiky.

2) Prodávající vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, adresa nebo sídlo, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu poskytl kupující nebo osobní údaje, které prodávající získal na základě plnění objednávky kupujícího.

3) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem prodávajícího na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby,
 • plnění zákonných povinností, které se na prodávajícího vztahují.

4) Účelem zpracování osobních údajů je:

 •  vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím,
 • dokladovací povinnost prodávajícího vůči orgánům státní správy a státního dozoru.

5) Dále je účelem zpracování osobních údajů, a to v případech udělení speciálního souhlasu kupujícího:

 • předání obchodních či marketingových sdělení.

6) Prodávající pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů jakožto zpracovatelů, zejména poskytovatele a správce objednávkového software, poskytovatele účetního software a poskytovatele mailingových služeb. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a subdodavatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatelé odpovídají za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nesou vůči kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

7) Prodávající přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

8) Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem.

9) Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt.

10) Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na emailovou adresu info@arca-trade.cz. V případě, že se Kupující domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

11) Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Kupující přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Kupující prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

1) Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a k případnému řešení sporů z těchto smluv jsou příslušné české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4) Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový reklamační formulář.

 

Máte radši papírové formuláře?

Aktivní PDF objednávka ke stažení a následnému tisku

Nevíte si rady s vyplněním PDF objednávky?

Tento Grafický návod vám pomůže s vyplněním PDF objednávky.